แพคแกจอสิ ระมรู มนั สก์3NightsMurmansk

แพค็ เกจอสิ ระแสงเหนือราคาประหยดั ทเี มอื งMurmansk3คนื ราคาน ีรวม
๏รถรับสง่ จากสนามบนิ -โรงแรมทพี กั ทงั ไปและกลับ
๏ ท พ ี กั 3 ค นื โ ร ง แ ร ม ร ะ ด ั บ 4 ด า ว P a r k i n n R a d i s s o n ห อ้ ง s t a n d a r d พ ร อ้ ม อ า ห า ร เ ช า้ ๏พเิ ศษแถมฟรลี า่ แสงเหนือใน Murmansk 6 ชว ั โมง ชว่ งเวลากลางคนื
*ชา่ งภาพ
*ไกดท์ อ้ งถน ิ ผชู้ าํ นาญเสน้ ทางลา่ แสงเหนือ
*อาหารวา่ งและเครอื งดมื รอ้ น

 

 

10000 THB

4
days
Travel Date
Any day from 01.11.2017
to 
01.04.2018
ราคาแพคเกจอสิ ระ:

1 ท า่ น @ 1 8 , 0 0 0 บ า ท ต อ่ ท า่ น
2 ท า่ น @ 1 0 , 0 0 0 บ า ท ต อ่ ท า่ น
3 - 4 ท า่ น @ 8 , 8 2 0 บ า ท ต อ่ ท า่ น
5 - 6 ท า่ น @ 8 , 5 8 0 บ า ท ต อ่ ท า่ น
7 - 8 ท า่ น @ 8 , 3 8 0 บ า ท ต อ่ ท า่ น

 

CALL

66-76-604-467
  • Facebook Basic Black

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802